Întocmire dosar Casa Verde 2023

PREGĂTIȚI-VĂ DIN TIMP DOSARUL PENTRU LANSAREA „CASA VERDE 2023” Focșani, Vrancea

Începând din acest an beneficiarii finali se vor înscrie SINGURI în aplicația informatică a AFM pentru rezervarea sumelor, nu prin instalator ca în edițiile precedente, analiza documentelor depuse de către aceștia trebuie să fie realizată de către instalatori. Beneficiarii finanțărilor, persoane fizice sau unități de cult, trebuie sa fie proprietari și să aibă domiciliul la adresa de implementare a proiectelor pe care le-au depus.

Casa Verde 2023 FOCSANI VRANCEA

Chiar dacă au fost alocate câte 3 zile lucrătoare pentru fiecare regiune noi am luat și în acest an în considerare problemele inerente care pot să apară datorită menținerii principiului „primul venit, primul servit”​. Cunoașterea acestor probleme și capacitatea de adaptare rapidă poate conduce la acceptarea proiectului dvs în Casa Verde 2023.

Solicitanți eligibili și cuantumul finanțării

 • Este eligibil în cadrul programului solicitantul:
  a) persoană fizică;
  b) unitate de cult, pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase.
 • Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.
 • Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.
 • Unitatea de cult eligibilă este cea mai mică unitate administrativă de cult cu personalitate juridică, aferentă fiecăreia dintre cele 18 culte recunoscute la nivel național, astfel cum este definită prin statutul propriu al cultului.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

 • Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
  a) cheltuielile cu achiziția sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;
  b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;
  c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
 • Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM, pentru persoana fizică, și după semnarea contractului de finanțare, pentru unitatea de cult.
 • În situația în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiar sau de la instalatorul validat, după caz, în funcție de persoana culpabilă.
 • Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiției.

Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE de către reprezentantul legal;
 • b) actul de identitate al reprezentantul legal;
 • c) certificatul constatator/furnizare informații emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă și formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
 • d) certificatul de cazier fiscal emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;
 • e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;
 • f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele instalatorului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;
 • g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele instalatorului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare, sau declarația pe propria răspundere de unde să rezulte că instalatorul și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu are sume datorate la data încărcării dosarului de validare; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal;
 • h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului”;
 • i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, în termen de valabilitate la data încărcării cererii de validare; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data încărcării dosarului de validare;
 • j) contract de execuție însoțit de proces-verbal de recepție din care să rezulte executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective;
 • k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 — REVISAL) și inginer profil electric (cod COR 2151 — REVISAL), însușit de către instalator.

Menționăm faptul că sprijinul acordat pentru întocmirea dosarelor Casa Verde, în calitate de instalatori, nu implică obligația de instalare. După obținerea rezervării sumei, fiecare beneficiar are libertatea de a-și alege instalatorul validat cu care să-și implementeze proiectul.

Vrei să te ajutăm să-ți înscrii dosarul Casa Verde 2023 în aplicația informatică a AFM?

  INFORMAȚII UTILE
  31.05.2023

  Am realizat un top al producătorilor de panouri fotovoltaice 2023. La realizarea acestui top am avut în vedere următorii factori:…

  04.05.2023

  Intenționezi să-ți depui dosarul pentru Casa Verde 2023 și ai nevoie de ajutor? Începând din acest an beneficiarii finali se…

  10.04.2023

  Sistemele fotovoltaice au un rol important în obținerea independenței energetice pentru proprietarii de locuințe sau pentru întreprinderile comerciale. Aceste sisteme…

  02.03.2023

  Panourile solare fotovoltaice sunt o sursă de energie sustenabilă deoarece convertesc energia luminoasă a soarelui în energie electrică fără a…

  28.01.2023

  Există mai multe motive pentru care este indicat să-ți instalezi un panou solar fotovoltaic: Economisirea banilor pe termen lung Instalarea…